• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Jeffrey Hopkins
PHÓNG MÌNH VÀO CÁI VÔ CÙNG VI TẾ
440
Người ta thiền định về những đức tính của một đức Phật và mong ước chúng trở thành của mình. Sự nhắc nhở...