• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Jeffrey Hopkins
PHÓNG MÌNH VÀO CÁI VÔ CÙNG VI TẾ
733
Người ta thiền định về những đức tính của một đức Phật...