Từ khóa: Kinh Phật Địa
ĐẠI VIÊN CẢNH TRÍ - Nguyễn Thế Đăng
397
“Lại như gương tròn đầy chẳng phải chỗ bóng hình các chất...