• Tác Giả
  • Tuổi trẻ
  • Koga Fumitake
TẠI SAO NÓI
289
Chàng thanh niên: Trước hết, chúng ta hãy cùng xác định các vấn đề cần tranh luận. Thầy nói rằng: "Con người có...