• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Kyabje Khamtrul Rinpoche
BẢN TÔN
185
Làm Thế Nào Để Hợp Nhất Tâm Với Bản tôn? Tâm và bản tôm không thể nào hợp nhất nếu bạn còn mang định kiến....