• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Lâm Tế
DẠY CHÚNG
466
Các đạo lưu, các ông muốn được như Pháp thì chớ sanh nghi....