• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Lâm Tế
DẠY CHÚNG
216
Các đạo lưu, các ông muốn được như Pháp thì chớ sanh nghi. Mở ra thì cùng khắp pháp giới, thu lại thì mảy tơ cũng...