• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Lâm Tế
DẠY CHÚNG - LÂM TẾ NGỮ LỤC
2,032
Các đạo lưu, các ông muốn được như Pháp thì chớ sanh nghi....