• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Lama Migmar Tseten
KHÔNG CŨNG CHẲNG KHÁC SẮC
147
Chừng nào còn chưa có một chứng nghiệm thiền định về tính Không, mọi điều chúng ta đang tìm hiểu cũng chỉ là...