• Tác Giả
  • Tuổi trẻ
  • Lê Nguyễn Nhật Linh
HỌC NGOẠI NGỮ NGHĨA LÀ HỌC VĂN HÓA
106
Điều mà tôi tự nhận ra ở trường là: sự hiểu biết chính là món quà mà mình tự tặng mình. Cảm thấy so với ngày...