• Tác Giả
  • Đời Sống Xã Hội
  • Leonard Dhlain
NGHỆ THUẬT VÀ VẬT LÝ
112
Không gian không còn là một sân khấu rỗng mà trên đó họa sĩ chỉ thuần túy đưa các vật thể ra trình bày; giờ đây...