• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Nguyên Giác
ẢNH TRẦM HÀN THỦY
195
Trong bốn cảnh giới thấy tánh vô tự tánh của Tứ Liệu Giản, Thiền Sư Hương Hải lại lấy ngay cảnh giới thứ tư...