• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Nguyên Giác
ẢNH TRẦM HÀN THỦY
1,196
Trong bốn cảnh giới thấy tánh vô tự tánh của Tứ Liệu Giản,...