• Tác Giả
  • Tuổi trẻ
  • Oh Hyun Suk
THÓI QUEN NHỎ TẠO THÀNH CÔNG LỚN
96
Khi suy nghĩ thay đổi, hành động sẽ thay đổi, Khi hành động thay đổi, thói quen sẽ thay đổi, Khi thói quen thay...