Tác giả: Orgyen Kusum Lingpa

BARDO VÀO LÚC CHẾT - MỘT KHO TÀNG CÁC GIÁO HUẤN SIÊU VIỆT VỀ TRI GIÁC CỦA TRÍ HUỆ NGUYÊN THỦY

bardo vào lúc chết - một kho tàng các giáo huấn siêu việt về tri giác của trí huệ nguyên thủy

 Có hai giai đoạn đối với tiến trình tan rã : sự tan rã bên ngoài và sự tan rã bên trong. Sự tan rã bên ngoài là sự tan rã liên tục của năm đại, đó là địa, thủy, hỏa, phong và không đại. Điều này đã được giảng rõ. Vào lúc...

SỰ CHUYỂN DI TÂM THỨC - KHO TÀNG CÁC GIÁO HUẤN SIÊU VIỆT - ORGYEN KUSUM LINGPA

sự chuyển di tâm thức - kho tàng các giáo huấn siêu việt - orgyen kusum lingpa

Có ba khía cạnh để suy niệm về sự sinh ra làm người quý báu này. Đó là suy niệm qua những nguyên nhân, các ví dụ và các sự tính đếm. Những nguyên nhân chính để có được sự sinh ra làm người quý báu là từ bỏ các sự tích tập ác...