• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Pháp Sư Ấn Quang
CHÁNH KIẾN VỀ TỊNH ĐỘ
71
Chánh niệm vừa khởi thì tà niệm tự tiêu, quyết chẳng cho nó...
KHUYÊN [HÀNH NHÂN TỊNH ĐỘ] HÃY TRỌN ĐỦ LÒNG TÍN NGUYỆN
232
Phải biết người thật sự niệm Phật chẳng cầu phước báo...
DẠY VỀ LÒNG TIN CHÂN THẬT, NGUYỆN THIẾT THA
593
Chuyện niệm Phật quan trọng nhất là liễu sanh tử, đã vì...
KHUYÊN NÊN TRỪ LÒNG NGHI, SANH LÒNG TIN
534
Trong thế gian, tất cả căn thân hay thế giới đều là đồng...