• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Pháp Sư Ấn Quang
TÙY TỰ Ý TAM MUỘI
185
Vì coi Lượng tôi là người cùng chí hướng, bèn gởi tặng mấy...
PHẬT ÂN RỘNG LỚN
339
Phật ân rộng lớn, trọn khắp chẳng cùng tận vậy thay! Vì sao...
CHÁNH KIẾN VỀ TỊNH ĐỘ
210
Chánh niệm vừa khởi thì tà niệm tự tiêu, quyết chẳng cho nó...
KHUYÊN [HÀNH NHÂN TỊNH ĐỘ] HÃY TRỌN ĐỦ LÒNG TÍN NGUYỆN
432
Phải biết người thật sự niệm Phật chẳng cầu phước báo...
DẠY VỀ LÒNG TIN CHÂN THẬT, NGUYỆN THIẾT THA
1,223
Chuyện niệm Phật quan trọng nhất là liễu sanh tử, đã vì...
KHUYÊN NÊN TRỪ LÒNG NGHI, SANH LÒNG TIN
1,010
Trong thế gian, tất cả căn thân hay thế giới đều là đồng...