• Tác Giả
  • Đời Sống Xã Hội
  • Richardj. Gerrig
HỆ THỐNG CẤP BẬC CỦA CÁC NHU CẦU
182
Nhà tâm lý học nhân chủng Abraham Maslow (1970) đã hình thành một lý thuyết mà những động cơ cơ bản xuất phát từ...