• Tác Giả
  • Tuổi trẻ
  • Robert B. Cialdini
THIỆN CẢM
83
Dường như đã trở thành một quy luật, rất ít người ngạc nhiên khi biết: tất cả chúng ta đều có xu hướng đồng ý...