• Tác Giả
  • Shantideva
ÔM LẤY BỒ ĐỀ TÂM
178
Trong Phật tánh của các bậc Bảo Vệ, tôi hân hoan Và trong...