Từ khóa: sự không hài lòng
TÔI CŨNG KHỔ CỰC LẮM ĐÂY
128
Tôi cũng khổ cực lắm đây. “Sếp thì có gì mà cực...