Tác giả: Nguyễn Thế Đăng

Nguyễn Thế Đăng - ĐỨC PHẬT HIỆN DIỆN GIỮA CUỘC ĐỜI

nguyễn thế đăng - đức phật hiện diện giữa cuộc đời

Hạnh phúc thay cho chúng ta khi thấy mình luôn luôn sống trong đạo Phật. Hạnh phúc thay cho chúng ta khi mình thấy luôn luôn sống trong ơn nghĩa của Đức Phật.

Nguyễn Thế Đăng - PHẬT TÁNH: SẲN CÓ VÀ THƯỜNG TRỤ, TRÙM KHẮP

nguyễn thế đăng - phật tánh: sẳn có và thường trụ, trùm khắp

Khi nói rằng “Chúng sanh chính là Phật tánh, Phật tánh chính là chúng sanh” và Phật tánh ấy sẳn có, thường trụ, luôn luôn hiện diện thì có thể thấy rằng tất cả hoạt động thân, khẩu, ý của con người không ra ngoài Phật tánh và...

PHẬT TÁNH LÀ TÂM TỪ - Nguyễn Thế Đăng

phật tánh là tâm từ - nguyễn thế đăng

Có phải cái đẹp của thế gian là do tâm từ mà có? Chính tâm từ tạo thành cái đẹp của thiên nhiên, con người và thế giới.

PHẬT TÁNH LÀ BẢN TÁNH CỦA TÂM - Nguyễn Thế Đăng

phật tánh là bản tánh của tâm - nguyễn thế đăng

Như vậy sự tu hành là thấy bản tánh của tâm hay Phật tánh... Chính bản tánh của tâm giải thoát cho tất cả các thứ tâm, bản tánh của tâm giải thoát cho tất cả sanh tử, vì sanh tử là do tâm khởi sanh và tạo thành.

TRÍ HUỆ VÀ ĐẠI BI TRONG KINH HOA NGHIÊM - Nguyễn Thế Đăng

trí huệ và đại bi trong kinh hoa nghiêm - nguyễn thế đăng

Bồ đề tâm là Trí Huệ và Đại Bi hợp nhất trong hành động. Thành tựu Bồ đề tâm tuyệt đối tức là tâm Phật, tức là thành Phật.

ÁNH SÁNG PHÁP HOA - Tác giả NGUYỄN THẾ ĐĂNG

ánh sáng pháp hoa - tác giả nguyễn thế đăng

Muốn mở rộng tâm để ôm trùm đời sống, ôm trùm thế giới thì tâm ấy phải từ bi với tất cả chúng sanh, và nhu hòa nhẫn nhục để sống cùng chúng sanh.

THẾ GIỚI CHUYỂN BIẾN, THEO KINH HOA NGHIÊM - Nguyễn Thế Đăng

thế giới chuyển biến, theo kinh hoa nghiêm - nguyễn thế đăng

Như vậy, thế giới chuyển biến là do con người sống trong đó chuyển biến, tịnh hóa thân tâm và thế giới của mình và người. Đây là công việc Phật hóa thân tâm và thế giới của mình và người, Phật hóa toàn bộ chánh báo và y báo...

CON TRONG ĐẠO TRÀNG NHƯ ĐẾ CHÂU - Nguyễn Thế Đăng

con trong đạo tràng như đế châu - nguyễn thế đăng

không chỉ ở trong chánh điện và khi lễ lạy, mà người ta có thể bắt gặp, nối kết, hợp nhất với pháp giới Hoa Nghiêm ở mọi chỗ, bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu, bằng tâm thiền định và thiền quán thường trực của mình, vì...

XỨNG TÁNH LÀM PHẬT SỰ - Nguyễn Thế Đăng

xứng tánh làm phật sự - nguyễn thế đăng

Một công việc, hành động được làm từ tánh Không, trong tánh Không và tiêu tan trong tánh Không thì được gọi là việc giải thoát, việc Phật.

SỐNG TRONG ĐẠI DƯƠNG PHẬT TÁNH - Nguyễn Thế Đăng

sống trong đại dương phật tánh - nguyễn thế đăng

Tu trên Quả nghĩa là tất cả các pháp tu không phải là nhân để đạt đến quả, mà tất cả các pháp môn chính là sự khai triển, sự biểu hiện của Quả Phật tánh nơi thế giới hình tướng. Nói cách khác các pháp môn chính là các Hóa...