Tác giả: James Ishmael

CÔNG ÁN KHÔNG – JAMES ISHMAEL & MELISSA MYOZEN BLACKER

công án không – james ishmael & melissa myozen blacker

CÔNG ÁN KHÔNG NÀY được gọi là Maha Chỉ Quán trong tông Thiên Thai, và siêu vượt Không và Có. Ông phải ngược về đầu nguồn. Trong việc hành thiền, đất trời và chính mình có cùng cội gốc. Mọi hiện tượng và tôi cùng là một cơ thể....

CÔNG ÁN KHÔNG – JAMES ISHMAEL & MELISSA MYOZEN BLACKER

công án không – james ishmael & melissa myozen blacker

PHÁP LÀ GÌ? Sâu sắc không lường và vi tế vô cùng, rất khó gặp. Trong hàng triệu kiếp, rất khó gặp, khó thấy. Sao vậy? Ông thấy Pháp, nghe, nhận được, và hộ trì. Điều đó nghĩa gì?