• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Tâm Minh Ngô Tằng Giao
TÔN GIẢ MỤC KIỀN LIÊN
185
Nổi danh đạo đức xóm làng biết tên, Nhưng bà mẹ thời...
TÔN GIẢ XÁ LỢI PHẤT
396
Con nên trải lòng từ bi Đem tình thương xót hướng về chúng...