Tác giả: Tâm Minh Ngô Tằng Giao

TÔN GIẢ MỤC KIỀN LIÊN - MƯỜI VỊ ĐỆ TỬ LỚN CỦA ĐỨC PHẬT - TRUYỆN THƠ TÂM MINH NGÔ TẰNG GIAO

tôn giả mục kiền liên - mười vị đệ tử lớn của đức phật - truyện thơ tâm minh ngô tằng giao

Nổi danh đạo đức xóm làng biết tên, Nhưng bà mẹ thời luân phiên Làm điều ác đức cho nên trong đời Gây nhiều nghiệp nặng tày trời Kiếp sau quả báo vào nơi đọa đày. Riêng Mục Liên nổi tiếng thay Thông minh, hiếu...

TÔN GIẢ XÁ LỢI PHẤT - MƯỜI VỊ ĐỆ TỬ LỚN CỦA ĐỨC PHẬT - TRUYỆN THƠ TÂM MINH NGÔ TẰNG GIAO

tôn giả xá lợi phất - mười vị đệ tử lớn của đức phật - truyện thơ tâm minh ngô tằng giao

Con nên trải lòng từ bi Đem tình thương xót hướng về chúng sinh!” - Một hôm có kẻ cố tình Manh tâm khiêu khích, chạy nhanh đến thầy Nhắm vào lưng đánh thẳng tay Mạnh như trời giáng! Thân gầy lao đao! Thầy Xá Lợi Phất...