• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Thiền Sư Đạo Nguyên
HIỆN THÀNH CÔNG ÁN - THIỀN SƯ ĐẠO NGUYÊN (1200-1253)
162
Bước đầu cầu pháp thì càng xa. Khi được chánh truyền chân...
HIỆN THÀNH CÔNG ÁN - THIỀN SƯ ĐẠO NGUYÊN (1200-1253)
224
Tuy nhiên đại dương không phải hình tròn cũng không phải hình...
Thật Tướng của Tự Ngã - Thiền Sư Đạo Nguyên
929
Tại sao những khác biệt này xảy ra? Căn bản, bởi vì chúng ta...
BỐN NHIẾP PHÁP - CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG – THIỀN SƯ ĐẠO NGUYÊN
1,480
Hợp tác nghĩa là không chống đối. Nó không chống đối chính...