• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Thiền Sư Đạo Nguyên
MỌI SỰ BẠN GẶP LÀ CHÍNH CUỘC ĐỜI BẠN
237
Như đã nói ở trước, một Đại Tâm nghĩa là không nghiêng...
HIỆN THÀNH CÔNG ÁN
139
Tuy nhiên đại dương không phải hình tròn cũng không phải hình...
BỐN PHƯƠNG PHÁP HÒA NHẬP CỦA NHỮNG BỒ TÁT
132
Bốn phương pháp hòa nhập của những bồ tát (bốn nhiếp pháp)...
Thật Tướng của Tự Ngã - Thiền Sư Đạo Nguyên
682
Tại sao những khác biệt này xảy ra? Căn bản, bởi vì chúng ta...
BẢN VĂN CỦA HIỆN THÀNH CÔNG ÁN - CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG
1,169
Học Phật đạo là học chính mình. Học chính mình là quên chính...
BỐN NHIẾP PHÁP
1,240
Hợp tác nghĩa là không chống đối. Nó không chống đối chính...
LÀM VIỆC VỚI TẦM NHÌN RÕ RÀNG
1,216
Sự bàn luận của chúng ta đã đi khá nhiều lượt. Dù Giáo...