• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Thiền Sư Đạo Nguyên
BẢN VĂN CỦA HIỆN THÀNH CÔNG ÁN - CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG
99
Học Phật đạo là học chính mình. Học chính mình là quên chính mình. Quên chính mình là được giác ngộ bởi vạn pháp....
BỐN NHIẾP PHÁP
184
Hợp tác nghĩa là không chống đối. Nó không chống đối chính mình và không chống đối những cái khác. Nó giống như...
LÀM VIỆC VỚI TẦM NHÌN RÕ RÀNG
162
Sự bàn luận của chúng ta đã đi khá nhiều lượt. Dù Giáo Huấn Điển Tọa là một bản văn cho người chuẩn bị những...