• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Thiền sư John Daido Loori
VÔ TÌNH THUYẾT PHÁP
790
“Hãy quan sát kỹ, các vị sẽ nhận được hoàn toàn cái biết...