• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Thiền sư John Daido Loori
VÔ TÌNH THUYẾT PHÁP
129
“Hãy quan sát kỹ, các vị sẽ nhận được hoàn toàn cái biết bí ẩn này. Đó được gọi là vô tình hay vô sinh. Gọi...