• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Thiền Sư Việt Nam
THIỀN SƯ NGỘ ẤN (1019 - 1088)
297
Niên hiệu Quảng Hựu thứ tư (1088), ngày 14 tháng 6, sắp thị...
THIỀN SƯ HƯƠNG HẢI (1628 - 1715)
274
Tổ tiên Sư quê ở làng Áng Độ, huyện Châu Phúc. Ông Tổ năm...
THIỀN SƯ ĐỊNH KHÔNG (730 - 808)
304
Pháp khí hiện ra mười cái chung đồng Họ Lý làm vua ba phẩm...
PHỔ THUYẾT SẮC THÂN (NÓI RỘNG SẮC THÂN)
631
Hết thả y các người! Giống hệt con rối, đều nhờ sợi tơ...
THIỀN SƯ THIỀN LÃO
703
Sau khi về cung, Vua sai sứ đến chùa rước Sư vào triều làm cố...
THIỀN SƯ HUYỀN QUANG
657
Người mà vì đạo chớ tìm đâu Phật vốn tâm mình, tâm...