• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Thiền Sư Việt Nam
THIỀN SƯ HƯƠNG HẢI (1628 - 1715)
112
Tổ tiên Sư quê ở làng Áng Độ, huyện Châu Phúc. Ông Tổ năm...
THIỀN SƯ ĐỊNH KHÔNG (730 - 808)
172
Pháp khí hiện ra mười cái chung đồng Họ Lý làm vua ba phẩm...
PHỔ THUYẾT SẮC THÂN (NÓI RỘNG SẮC THÂN)
169
Hết thả y các người! Giống hệt con rối, đều nhờ sợi tơ...
THIỀN SƯ THIỀN LÃO
286
Sau khi về cung, Vua sai sứ đến chùa rước Sư vào triều làm cố...
THIỀN SƯ HUYỀN QUANG
350
Người mà vì đạo chớ tìm đâu Phật vốn tâm mình, tâm...