Từ khóa: Tiểu sử Krisnamurti
NÓ TRỌN VẸN NHƯ CHÍNH NÓ HIỆN GIỜ
260
Krishnaji hỏi, “Con người có thể quan – sát mà không có quá...