• Tác Giả
  • Đời Sống Xã Hội
  • Ueda Makoto
MATSUO BASHO BẬC ĐẠI SƯ THƠ HAIKU
819
Định mệnh đáng buồn thay, Khi con người nằm xuống, Chỉ...