• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Upasika Kee Nanayon
THẤU SUỐT CÁC HIỆN TƯỢNG TỪ HỮU VI ĐẾN VÔ VI
430
Ta càng quán sát bản thân, chánh niệm tỉnh giác của ta càng...
HIỆN TẠI THANH TỊNH
244
Chúng ta phải thấy chính xác thân vô thường là như thế nào,...