Từ khóa: Vạn pháp do duyên hợp
CÁI THẤY KHÔNG THỂ ĐƯỢC THẤY LÀ CÁI THẤY TỐI THƯỢNG
105
Khi bạn thấy bản tánh này, bạn đã thấy ra Pháp thân Phật....