Từ khóa: vượt ngoài tư tưởng
VƯỢT NGOÀI Ý THỨC
109
Chúng ta nên đặt sự tu tập của mình vào nơi nào mà không còn...