Tác giả: Ni Daehaeng

NHỮNG LĨNH VỰC TINH THẦN VÀ VẬT CHẤT LÀ MỘT - THIỀN SƯ NI DAEHAENG - CHẠM MẶT ĐẤT

những lĩnh vực tinh thần và vật chất là một - thiền sư ni daehaeng - chạm mặt đất

Khi tu tập, chúng ta cố gắng chăm sóc những sự việc của đời sống trong khi đặt nền trong lãnh vực tinh thần. Tuy nhiên, đôi khi điều này khiến ta làm lỗi cho do nhìn vào lĩnh vực vật chất.

HƯƠNG THƠM CỦA TU TẬP - THIỀN SƯ NI DAEHAENG - CHẠM MẶT ĐẤT

hương thơm của tu tập - thiền sư ni daehaeng - chạm mặt đất

Câu “Hương của giới” nghĩa là đem mọi vật khởi lên – từ bên trong hay bên ngoài các bạn, dù nó là việc từ gia đình hay công việc hay bất cứ gì – và trả lại tất cả nó về bản thể của các bạn.

CHUYỂN HÓA MỌI SỰ VIỆC TRONG ĐỜI - Thiền Sư Ni Daehaeng - Tỉnh Thức Và Cười

chuyển hóa mọi sự việc trong đời - thiền sư ni daehaeng - tỉnh thức và cười

CHUYỂN HÓA MỌI SỰ VIỆC TRONG ĐỜIThiền Sư Ni Daehaeng - Tỉnh Thức Và CườiViên Chiếu dịch---o0o---NGƯỜI HỎI: Thưa Sư bà, có vài việc khác con cũng đang tự hỏi. Thầy thường so sánh bản tâm của chúng ta với máy điện toán tự động....

NIỀM TIN LÀ CHÌA KHÓA - THIỀN SƯ NI DAEHAENG - KHÔNG CÓ SÔNG NÀO ĐỂ VƯỢT QUA

niềm tin là chìa khóa - thiền sư ni daehaeng - không có sông nào để vượt qua

Trên mọi thứ, phải tin rằng bạn có Phật tánh, năng lực tự thân tạo cơ hội cho bạn thành Phật. Rồi thì, như người làm vườn săn sóc một cội cây, bạn phải làm Phật tánh nở hoa.

ĐÓ LÀ SỰ QUÝ BÁU THẬT SỰ - THIỀN SƯ NI DAEHAENG

đó là sự quý báu thật sự - thiền sư ni daehaeng

ĐÓ LÀ SỰ QUÝ BÁU THẬT SỰThiền Sư Ni Daehaeng-----o0o-----Phật giáo là gì? Đó có phải dạy các bạn giao phó cuộc đời quý báu của mình cho mê tín không? Một việc như thế có thể gọi là Phật giáo sao? Tôi biết có vài người ở đây đã...

ĐÓ LÀ SỰ QUÝ BÁU THẬT SỰ - CHẠM MẶT ĐẤT – THIỀN SƯ NI DEAHAENG

đó là sự quý báu thật sự - chạm mặt đất – thiền sư ni deahaeng

Phật giáo là gì? Đó có phải dạy các bạn giao phó cuộc đời quý báu của mình cho mê tín không? Một việc như thế có thể gọi là Phật giáo sao?

BUÔNG XẢ - THIỀN SƯ NI DAEHAENG - KHÔNG CÓ SÔNG NÀO ĐỂ VƯỢT QUA

buông xả - thiền sư ni daehaeng - không có sông nào để vượt qua

Khi bạn duy trì việc buông xả mọi sự vào Chủ nhân Không và quan sát, nghiệp sẽ sụp đổ, tập khí sẽ tiêu tan, chân ngã sẽ hiển lộ, và mọi chướng ngại sẽ đầu hàng bạn. Chủ nhân Không giống như một hộp thư. Nếu bạn bỏ một...

HƯƠNG THƠM CỦA TU TẬP - Thiền Sư Ni Daehaeng

hương thơm của tu tập - thiền sư ni daehaeng

Nếu các bạn thiết tha tu tập, trước hết phải đặt nền tảng nới chính các bạn, giao phó mọi sự cho bản thể của mình. Sống trong gia đình cũng giống như thế, chỉ khi các bạn ổn định chắc chắn vai trò và trách nhiệm của mình, gia...

TỈNH THỨC VÀ CƯỜI -THIỀN SƯ NI DAEHAENG

tỉnh thức và cười -thiền sư ni daehaeng

Không phải vì núi quá cao mà tâm không thể vượt qua, và không phải vì nước quá sâu mà tâm không qua được... Chính cách sử dụng tâm bạn làm giới hạn và ngăn chặn bạn. Mọi hướng đều rộng mở. Hãy để tất cả tâm đi con đường...