• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Ajahn Brahm
PHÚC LẠC CỦA THIỀN
209
Bảy thủy thủ thấy mình đang ở giữa biển sau một vụ đắm tàu. Thủy thủ thứ nhất chìm ngay xuống và chết đuối....