• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Ajahn Chah
HIỂU CHÂN LÝ
112
182. Đường lối của thế gian là làm việc gì cũng kỳ vọng để được đền đáp trở lại, nhưng trong Phật giáo,...
CÁI TÂM NÀY - HƯƠNG VỊ GIẢI THOÁT - AJAHN CHAH
118
Pháp hành của chúng ta chỉ để nhận thấy bản chất thật sự của cái Tâm Nguyên Thủy. Như vậy phải rèn luyện tâm...
THIỀN CÁCH NÀO HAY NHẤT?
344
Các bạn hành thiền ở nhà nên giữ gìn trong sạch những giới căn bản. Cố gắng kiểm soát hành động và lời nói....