• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Anàlayo
NHÂN TỪ TRONG CƯ XỬ HẰNG NGÀY
633
Một người học được cách sẵn lòng đi cùng với những gì người khác mong muốn, ham thích. Ở đây tự sẵn lòng...
TỪ BI VÀ NHỮNG PHẠM TRÚ KHÁC
297
Với sự hoan hỷ lành mạnh có mặt trong tâm, thoát khỏi các chướng ngại, sự khởi lên các tâm vô lượng có thể đảm...