• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Beop Sang
THIỀN ĐỊNH HÒA HỢP LÒNG BIẾT ƠN VÀ TÌNH YÊU
132
Phép tu hành cao đẹp đó chính là bắt đầu ngay lúc này đây. Hãy thử dừng lại mọi việc. Rồi hãy thử bắt đầu ngay...