• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Chang Chen Chi
PHÁP NGỮ CỦA HÁM SƠN ĐẠI SƯ
737
Chúng chỉ là những chiếc bóng trong tâm. Với cái tri thức rõ...