Tác giả: Daniel Kahneman

KHAI TRIỂN SỨC MẠNH BẰNG CÁCH SỬ DỤNG NHỮNG HẠNH - DAKPO TASHI NAMGYAL - ĐẠI ẤN SOI RÕ TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN

khai triển sức mạnh bằng cách sử dụng những hạnh - dakpo tashi namgyal - đại ấn soi rõ trạng thái tự nhiên

Sau khi bạn đã có chứng ngộ nhận biết trạng thái thiền định, thời gian để sử dụng là khi bạn khao khát những sự vật của cuộc sống này, khi bạn gặp những khó khăn trầm trọng hay khi có những tư tưởng tiềm tàng che giấu bản...

TRÍ TUỆ, KIỂM SOÁT, LÝ TRÍ - TƯ DUY NHANH VÀ CHẬM - DANIEL KAHNEMAN(Giải Nobel Kinh Tế)

trí tuệ, kiểm soát, lý trí - tư duy nhanh và chậm - daniel kahneman(giải nobel kinh tế)

Một nhóm nghiên cứu của Đại học Oregon đã khám phá ra mối liên hệ giữa kiểm soát nhận thức và trí tuệ theo nhiều cách khác nhau, trong đó bao gồm cả nỗ lực nuôi dưỡng trí tuệ bằng cách nâng cao khả năng kiểm soát sự tự chủ....