• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Dilgo Khyentse
NƠI CHỐN NHƯ MỘT CÕI PHẬT
587
Cõi Phật như thế không được làm nên bởi đất đá bình...