• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Dilgo Khyentse
NƠI CHỐN NHƯ MỘT CÕI PHẬT
250
Cõi Phật như thế không được làm nên bởi đất đá bình thường, mà bởi các ngọc châu quý báu. Nó có các cây như ý...