• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Đức Phật
CUỘC SỐNG GIA ĐÌNH - HƯỚNG DẪN THỰC TẾ VỀ CÁCH SỐNG CHÂN CHÁNH
104
Đức Phật dạy rằng chúng ta nên kính trọng sáu hướng Chân lý rồi sau đó chúng ta phải hành xử khôn ngoan và đức...