• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • H.T Thích Thanh Từ
BÀI VĂN TRỮ TỪ TỰ RĂN
565
Ngày tháng nước chảy Giàu sang mây trôi. Gió lửa tan...
THIỀN SƯ BỔN TỊNH
361
Đạo vốn không tu, Đại đức cưỡng tu, đạo vốn không tác,...
THIỀN SƯ VIỆT NAM
325
Tất cả các pháp môn vốn từ tánh của các ngươi, tánh tất...