• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • H.T Thích Thanh Từ
THIỀN SƯ BỔN TỊNH
210
Đạo vốn không tu, Đại đức cưỡng tu, đạo vốn không tác, Đại đức cưỡng tác, đạo vốn không sự, Đại đức...
THIỀN SƯ VIỆT NAM
140
Tất cả các pháp môn vốn từ tánh của các ngươi, tánh tất cả các pháp vốn từ tâm của các ngươi. Tâm pháp nhất...