Tác giả: H.T Thích Thanh Từ

BỒ-TÁT LONG-THỌ (NAGARJUNA) - SỬ 33 VỊ TỔ THIỀN TÔNG ẤN

bồ-tát long-thọ (nagarjuna) - sử 33 vị tổ thiền tông ấn

Ngài cũng có tên là Long-Thắng, dòng Phạm-Chí ở miền Tây-Ấn. Thuở nhỏ, Ngài bẩm tánh thông minh; vừa nghe Phạm-Chí tụng bốn kinh Phệ-Đà là Ngài thuộc lòng văn nghĩa. Đến 20 tuổi, Ngài đi châu du khắp các nước tìm học các môn thiên...

TỔ MA-HA-CA-DIẾP (MAHAKASYAPA) - 33 VỊ TỔ ẤN HOA - HT. THÍCH THANH TỪ

tổ ma-ha-ca-diếp (mahakasyapa) - 33 vị tổ ấn hoa - ht. thích thanh từ

Ngài dòng Bà-la-môn (Brahmana) ở nước Ma-Kiệt-Đà, cha tên Ẩm-Trạch, mẹ tên Hương-Chí. Thưở bé, Ngài dung nghi trang nhã, toàn thân màu vàng, ánh sáng chiếu rất xa. Thầy tướng xem tướng ngài nói: ─ Đứa bé nầy đời trước có phước...

PHÁP NÀY LÀ CON ĐƯỜNG MƯỜI NGHIỆP LÀNH - KINH THẬP THIỆN - HT THÍCH THANH TỪ

pháp này là con đường mười nghiệp lành - kinh thập thiện - ht thích thanh từ

Pháp này là con đường mười nghiệp lành. Những gì là mười? Là hằng lìa dứt sát sanh, trộm cướp, tà hạnh, vọng ngữ, hai lưỡi, ác khẩu, lời nói thêu dệt, tham dục, sân giận và tà kiến.

GIẢNG ĐỀ KINH - KINH THẬP THIỆN - HT. THÍCH THANH TỪ

giảng đề kinh - kinh thập thiện - ht. thích thanh từ

Kinh là những lời giáo huấn của đức Phật, vừa hợp với chân lý vừa hợp với căn cơ của người nghe. Dù ở trong bối cảnh nào người nghe ứng dụng tu hành đều được lợi ích lớn. Lời giáo huấn của Phật trải qua ba thời: quá...

BÀI VĂN TRỮ TỪ TỰ RĂN - TUỆ TRUNG THƯỢNG SĨ NGỮ LỤC GIẢNG GIẢI

bài văn trữ từ tự răn - tuệ trung thượng sĩ ngữ lục giảng giải

Ngày tháng nước chảy Giàu sang mây trôi. Gió lửa tan rồi Trẻ già thành bụi. Hồn phách lìa, sắc thân như mộng Cuộc mưu sinh, con rối kéo lôi, Hằng ngày đùa, đưa tay bắt bóng.

THIỀN SƯ BỔN TỊNH (? – 761) - Thiền Sư Trung Hoa Tập 1 – Soạn dịch H.T Thích Thanh Từ

thiền sư bổn tịnh (? – 761) - thiền sư trung hoa tập 1 – soạn dịch h.t thích thanh từ

Đạo vốn không tu, Đại đức cưỡng tu, đạo vốn không tác, Đại đức cưỡng tác, đạo vốn không sự, Đại đức cưỡng sinh đa sự, đạo vốn không biết, ở trong ấy cưỡng biết. Thấy hiểu như thế cùng đạo trái nhau. Tôn túc từ xưa...

THIỀN SƯ VIỆT NAM - THIỀN SƯ CỨU CHỈ - (Đời thứ 7, dòng Vô Ngôn Thông)

thiền sư việt nam - thiền sư cứu chỉ - (đời thứ 7, dòng vô ngôn thông)

Tất cả các pháp môn vốn từ tánh của các ngươi, tánh tất cả các pháp vốn từ tâm của các ngươi. Tâm pháp nhất như, vốn không hai pháp. Phiền não trói buộc, tất cả đều không. Tội phước phải quấy, tất cả đều huyễn. Không cái...