• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • HT. Thích Thông Phương
PHÓNG QUANG
671
Trong Tín Tâm Minh, Tam Tổ Tăng Xán nói: “Vô tại bất tại,...
KINH THỦ LĂNG NGHIÊM GIẢNG KÝ
735
Thế nào là hai thứ căn bản? A-nan! Một là căn bản sanh tử từ...