• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • HT. Thích Thông Phương
PHÓNG QUANG
162
Trong Tín Tâm Minh, Tam Tổ Tăng Xán nói: “Vô tại bất tại, thập phương mục tiền”. Vô tại bất tại: Không ở đây...
KINH THỦ LĂNG NGHIÊM GIẢNG KÝ
155
Thế nào là hai thứ căn bản? A-nan! Một là căn bản sanh tử từ vô thủy, chính là hiện nay ông và chúng sanh dùng tâm...