• Tác Giả
  • Tuổi trẻ
  • Jerry Hick
NGHỆ THUẬT KHOAN DUNG & NGHỆ THUẬT VỊ KỶ
133
“Không khoan dung với bản thân cũng chính là nguồn gốc của việc không khoan dung với kẻ khác. Thường thì người nào...