• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Karmapa Wangchuk Dorje
KARMAPA WANGCHUK DORJE (1555-1603)
150
Năm lên sáu, Wangchuk Dorje được chính thức lên ngôi do Shamar...