• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Keith Dowman
AN TRỤ Ở TRÁI TIM THỰCTẠI
128
Mọi kinh nghiệm của sanh tử và niết bàn, trong và ngoài, sanh khởi như tinh túy trống không, bản tánh rạng rỡ, và lưu...