• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Lama Mipham
THỰC HÀNH THIỀN ĐỊNH
351
Thiền định cần được thực hành đều đặn thường xuyên. Bình minh và hoàng hôn là những thời gian tốt nhất cho...