• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Namkhai Norbu Rinpoche
TẤT CẢ HIỆN TƯỢNG LÀ PHÁP THÂN
207
(19) Bởi vì những che chướng và những dấu vết nghiệp của...