NGUYỆN ĐẠI ẤN CỦA THẬT NGHĨA - KARMAPA RANJUNG DORJE

NGUYỆN ĐẠI ẤN CỦA THẬT NGHĨA

KARMAPA RANJUNG DORJE

-------o0o-------

Quán sát cảnh thấy là tâm, không có cảnh. Quán sát tâm, không có tâm, không gì cả. Quán sát cả hai, chấp nhị nguyên tự giải thoát. Nguyện chứng nhập bản tánh quang minh của tâm.
NGUYỆN ĐẠI ẤN CỦA THẬT NGHĨA - KARMAPA RANJUNG DORJE

NAMO GURU

Chư đạo sư và bổn tôn của mạn đà la,

Chư phật và Phật tử suốt ba thời mười phương,

Xin lưu tâm đến con và ban phước

Khiến con hoàn thành những nguyện vọng.

 

Tuôn trào từ núi tuyết của ý hạnh thanh tịnh

Của chính con và tất cả vô số chúng sanh,

Những dòng công đức, không ô nhiễm bởi ba khái niệm,

Nguyện chảy vào bốn thân của các bậc chiến thắng.

 

Chừng nào điều này chưa đạt được,

Suốt qua những đời và tái sanh liên tiếp,

Không bao giờ nghe tên ác hạnh, khổ đau

Nguyện thường thọ dụng biển pháp lạc công đức.

 

Có nhàn hạ, tài sản, tín, tấn và trí huệ,

Theo thiện tri thức được cam lồ khẩu truyền

Thoát những chướng ngại để thực hành đúng đắn,

Nguyện trong mọi đời thực hành những pháp thiêng liêng.

 

Học, tư duy kinh điển, thoát khỏi màn vô minh.

Tham thiền những lời dạy, vượt khỏi nghi ngờ.

Với ánh sáng từ thiền định, soi thấy trạng thái tự nhiên như thật.

Nguyện quang minh của ba huệ tăng trưởng.

 

Qua bản tánh nền tảng, hai đế thoát khỏi thường – đoạn

Và con đường tối thượng, hai tích tập lìa tăng giảm,

Đạt quả hai lợi lạc lìa sanh tử niết bàn.

Nguyện nối kết với pháp không lỗi lầm như vậy.

 

Nền tảng tịnh hóa là tinh túy – tâm, hợp nhất của Không và Biết.

Tịnh hóa là thực hành Đại Ấn như kim cương.

Nguyện chứng ngộ quả tịnh hóa pháp thân vô nhiễm

Mọi dấu vết mê lầm thoáng qua được tịnh hóa.

 

Cắt đứt những tà kiến nơi nền tảng là xác tín cái thấy.

Duy trì bản tánh ấy không xao lãng là điểm then chốt của thiền định.

Tu hành mọi điểm của thực hành là hạnh tối cao.

Nguyện được xác tín của cái thấy, thiền định và hạnh.

 

Mọi hiện tượng là trò phô diễn như huyễn của tâm.

Tâm vốn không có tâm – trống không mọi thực thể.

Không mà không diệt, biểu lộ như bất cứ sự gì.

Chứng ngộ rốt ráo điều này, nguyện cắt đứt gốc rễ của nó.

 

Đã lầm kinh nghiệm cá nhân không hiện hữu là những sự vật,

Và do vô minh, lầm tự - biết là một ngã.

Trụ chấp nhị nguyên này khiến lang thang trong sanh tử luân hồi.

Nguyện cắt đứt vô minh và mê lầm tận gốc rễ.

 

Không hiện hữu, dù chư Phật còn không thấy.

Không phải không hiện hữu, vì đó là cơ sở của sanh tử và niết bàn.

Điều này không mâu thuẫn, nhưng là trung đạo nhất thể.

Nguyện chứng bản tánh của tâm, không có các cực biên.

 

Không ai có thể xác nhận, nói: “Đây là nó”.

Không ai có thể phủ nhận, nói: “Đây không phải là nó”.

Bản tánh này siêu vượt khái niệm, là không hợp tạo.

Nguyện chứng ngộ cái thấy thật nghĩa này.

 

Không chứng ngộ cái này, lưu chuyển mãi biển luân hồi.

Chứng ngộ nó, Phật quả không ở đâu khác.

Nó hoàn toàn không có “nó thế này” hay “nó thế kia".

Nguyện thấy điểm cốt yếu này của nền tảng – tất cả, bản tánh của mọi sự.

 

Thấy biết là tâm; trống không cũng là tâm.

Thấu rõ là tâm; mê lầm cũng là tâm.

Sanh khởi là tâm; diệt mất cũng là tâm.

Nguyện cắt đứt mọi nghi ngờ về tâm.

 

Không nhiễm bởi thiền định trí năng tác ý,

Và không động bởi gió xao lảng thường tình,

Nguyện khéo léo duy trì thực hành tinh túy – tâm

Và có thể an trụ trong tánh tự nhiên vốn sẵn không tạo tác.

 

Các sóng niệm tưởng thô và tế tự nhiên lặng,

Dòng sông tâm không xao động tự nhiên an trụ.

Thoát khỏi những vết dơ hôn trầm, xáo động.

Nguyện trụ vững trong biển shamatha bất động.

 

Khi nhìn đi nhìn lại cái tâm không thể thấy,

Thấy rõ như thật rằng không có gì để thấy.

Cắt lìa những nghi ngờ bản tánh tâm là có là không,

Nguyện nhận biết không sai lầm thể tánh chính mình.

 

Quán sát cảnh thấy là tâm, không có cảnh.

Quán sát tâm, không có tâm, không gì cả.

Quán sát cả hai, chấp nhị nguyên tự giải thoát.

Nguyện chứng nhập bản tánh quang minh của tâm.

 

Thoát khỏi tạo tác tâm thức, đó là Đại Ấn

Không nhị biên, đó là đại trung đạo.

Cũng gọi là đại toàn thiện, hiện thân của tất cả.

Nguyện chứng thực xác tín rõ một bản tánh là rõ tất cả.

 

Đại lạc, không dính mắc, thì không dứt.

Quang minh, không trụ trước, sáng tỏ mãi.

Vô niệm, siêu vượt trí năng, hiện diện tự phát.

Không nỗ lực, nguyện kinh nghiệm này không hề dứt.

 

Sự Trụ bám vào những kinh nghiệm tốt lành tự giải thoát.

Mê lầm của niệm xấu tự tịnh hóa.

Tâm bình thường vốn không lấy – bỏ.

Nguyện chứng ngộ chân lý pháp tánh, không tạo dựng.

 

Bản tánh của tất cả chúng sanh luôn là trạng thái giác ngộ.

Nhưng không thấu rõ nó, họ lang thang sanh tử.

Với vô số chúng sanh khổ đau.

Nguyện lòng bi tràn ngập sanh khởi trong tâm.

 

Lòng bi tràn ngập phô diễn không dứt,

Ngay khi lòng từ, tinh túy Không hiển lộ trần trụi.

Nguyện thường trực thực hành suốt ngày đêm

Con đường hợp nhất tối thượng, không chút lỗi lầm này.

 

Nhờ năng lực thực hành mà các thần thông, nhãn…

Sự thành thục chúng sanh, các cõi Phật,

Sự hoàn thiện các nguyện thành tựu mọi phẩm tính giác ngộ_

Nguyện đạt Phật quả của hoàn thiện, thành thục, và trau dồi.

 

Nhờ bi lực của những bậc chiến thắng

Và con cái các ngài trong mười phương,

Và bằng mọi công đức hoàn hảo hiện hữu,

Nguyện con và tất cả chúng sanh hoàn thành tương ứng với cái nguyện này.

-------o0o-------

Tác giả: Karmapa Ranjung Dorje

Erik Pema Kunsang dịch,

Ban dịch thuật Tại đây và Bây giờ: dịch Việt

Ảnh: Nguồn internet.

Bài viết liên quan