Từ khóa: Những điểm thiết yếu của Đại Ấn: Nhìn thẳng tâm
BA PHƯƠNG PHÁP KHÁC ĐỂ DUY TRÌ ĐẠI ẤN
176
Giữa duy trì đại ấn trong tham thiền và duy trì nó trong sau tham...