Ý Nghĩa Thiết Yếu

Ý Nghĩa Thiết Yếu

Ý Nghĩa Thiết Yếu

ĐẠI TOÀN THIỆN TỰ NHIÊN - NYOSHUL KHENPO RINPOCHE

Thiền Tây Tạng và những Bài Ca Kim Cương

---o0o---

Dordogne, Pháp 1983

Con đảnh lễ bậc Thế Tôn vua của bầu trời!

Kye Ho! Hãy nghe, bạn lòng tốt nhất của ta,

Mặt trời thông tuệ và hiểu biết tuyệt vời:

Hãy vất bỏ mọi xao lãng, mọi ảo tưởng trải cùng,

Và trong một niệm hãy nhìn vào thực tại tuyệt đối, như nó đang là.

Giờ đây, đằng trước, đằng sau và cứ thế,

Trong mười phương, ở dưới và ở trên,

Tất cả ba vô số tri giác – ngoài, trong và chặng giữa

Dù chúng xuất hiện, tất cả chúng là thực tại tuyệt đối như thị,

Và sự biểu lộ tự nhiên của nó không gì khác hơn là trò phô diễn sáng tạo.

Bên trong, hãy nhìn vào bản tánh của tâm bạn,

Tâm như hư không, tự nhiên, không cố gắng,

Tự nhiên như thị, thanh tịnh bổn nhiên từ vô thủy,

Sự thật tối hậu, vượt khỏi sự hoàn thành do cố gắng với nhân và duyên,

Cái minh triết vĩ đại của tánh tỉnh thức bẩm sinh, tự chiếu sáng, tánh giác bổn nhiên của chính mình,

Siêu vượt khỏi mọi nơi chốn, dừng trụ, đến và đi,

Trạng thái tự nhiên tự do với mọi ý niệm, phóng tưởng và mọi nhập định.

Mọi sự là dòng chảy tự nhiên, cái hằng cửu tự nhiên vĩ đại, Minh triết vượt khỏi tư tưởng, diễn tả và thí dụ,

Tâm Phật, bản tánh của pháp giới bao la, Tâm-trí huệ của Samantabhadra tự hữu,

Chỗ đến tối hậu của tất cả các pháp,

Của những kinh điển, tantra, truyền thọ và giáo huấn cốt lõi,

Được tán thán bởi triệu triệu bậc học giả và thành tựu trong quá khứ,

Không chỉ một lần mà lập đi lập lại.

Cái ấy ta yêu cầu bạn lấy làm tâm của mọi thực hành.

Sự thiền định đúng đắn về ý nghĩa này:

Điểm bắt đầu của thực hành là niềm tin và ước mong giải thoát khỏi sanh tử.

Nền tảng của sự thực hành là bốn chuyển hướng của tâm,

Cơ sở của sự thực hành là quy y và Bồ đề tâm.

Người bảo vệ của sự thực hành là cầu nguyện hồi hướng hoàn toàn thanh tịnh.

Đây là điểm cốt yếu sâu xa của mọi con đường kinh điển và tantra.

Vì chúng làm cho chúng ta đạt đến điểm rốt ráo của con đường thực hành,

Chúng là những gốc rễ và không nên bị bỏ quên.

Bởi thế, con của lòng ta, ta yêu cầu con giữ nó trong lòng con!

Nếu người ta đi đến tinh túy, mọi cái này sẽ được bao gồm,

Nếu không, bấy giờ tất cả hiểu biết và nghiên cứu,

Dầu người ta cặm cụi với chúng hàng đại kiếp, cũng sẽ chỉ là nguyên nhân của lao nhọc.

Lời dạy cốt yếu này được nói lên

Bởi tôi, con người lôi thôi xấu xa Jamyang Dorje.

Tôi tặng lời khuyên giống như trái tim tôi này

Cho bạn, bạn lòng yêu quý nhất của tôi

Chớ có ruồng rẫy nó, mà cất giữ nó trong lòng bạn,

Do công đức này, nguyện tâm bạn hoan hỷ trong thực hành Liên tục, không cách hở, ý nghĩa thiết yếu!

Đây là sự chỉ dạy cho hành giả Hoa Kỳ tên là Surya,

người học những truyền thống Phật giáo và không phải Phật giáo.

 

Géo!

Mangalam!

---o0o---

Trích: "Đại Toàn Thiện Tự Nhiên"

“Thiền Tây Tạng và những Bài Ca Kim Cương”

Tác giả: Nyoshul Khenpo Rinpoche

Nguyên bản:

Natural Great Perfection Nyoshul Khenpo Rinpoche và Lama Surya Das

Snow Lion Publications Ithaca, New Yord USA 1995

Nguyễn An Cư dịch

NXB Thiện Tri Thức-1999

Ảnh: Nguồn internet

Bài viết mới nhất
GẠN HỎI CÁI TÂM
12
Phật bảo: Lành thay, A Nan! Các ông phải biết: tất cả chúng...
CHẤP TÂM Ở TRONG THÂN
13
A Nan, ông cũng như vậy. Tâm linh của ông sáng tỏ rõ biết tất...
CẢM THỨC ~ SỰ NHẬN BIẾT
43
Phần hai. Với hy vọng rằng giờ đây tôi đã làm lung lay những...
TIÊU TRỪ MÊ LẦM TRÊN CON ĐƯỜNG
34
Có hai cấp độ của Bồ đề tâm, tương đối và tối hậu. Cái...
PHẦN MỞ ĐẦU - QUYỂN 1
20
Một thời Phật ở tịnh xá Kỳ Hoàn thành Thất La Phiệt, cùng...
DUYÊN KHỞI CỦA KINH
28
Ba pháp Xa ma tha (Chỉ), Tam ma bát đề (Quán) và Thiền na (Chỉ...
KINH LĂNG NGHIÊM - HÀNH GIẢI
46
A Nan thấy Phật, đảnh lễ khóc lóc, hối hận từ vô thủy...
DILGO KHYENTSE RINPOCHE
37
Khyentse Rinpoche sinh năm 1910, là con trai thứ tư của gia đình Dilgo...
LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUAN TÂM ĐẾN NGƯỜI KHÁC
47
“Có mặt ở đó, tôi yêu cầu được xem tài liệu đó. Cái séc...
PHẨM TU TẬP ĐÚNG THỨ BA
96
Nầy Xá Lợi Phất! Như ngã chúng sanh thọ giả, mạng giả, sanh...