Tác giả: Philip Kapleau

KINH NGHIỆM - BA TRỤ THIỀN – PHILIP KAPLEAU

kinh nghiệm - ba trụ thiền – philip kapleau

Người xưa nói Tâm giác ngộ có thể ví với con cá đang bơi. Điều đó đúng làm sao! Không có sự ngưng trệ nào cả. Mình cảm thấy vô ngại. Mọi vật chảy êm ái, tự do. Mọi vật chảy êm ái, tự do. Sự tự do vô giới hạn này ở bên kia...

NHÂN VÀ QUẢ LÀ MỘT - BA TRỤ THIỀN - PHILIP KAPLEAU

nhân và quả là một - ba trụ thiền - philip kapleau

Nói một cách nghiêm túc, quí vị không nên nghĩ về thời gian tọa thiền. Nói chung, thực sự nếu quí vị tọa thiền một năm, sẽ có kết quả của một năm nỗ lực, và nếu tọa thiền mười năm sẽ có kết quả tương xứng với mười năm...

MỘT VÀ NHIỀU - BA TRỤ THIỀN – PHILIP KAPLEAU (1912 - 2004)

một và nhiều - ba trụ thiền – philip kapleau (1912 - 2004)

Chúng ta hãy xem thân thể như là thí dụ cụ thể về tính bình đẳng tuyệt đối của sự vật. Trong nhận thức về hình thái giống nhau, về mỗi vật thể có giá trị như nhau, bộ mặt và gót chân của quí vị không khác nhau, một cái không...

NHỮNG LỜI KHUYÊN CẦN THIẾT TRONG TỌA THIỀN - BA TRỤ THIỀN – PHILIP KAPLEAU (1912 - 2004)

những lời khuyên cần thiết trong tọa thiền - ba trụ thiền – philip kapleau (1912 - 2004)

Ma cảnh (makyo) là những hiện tượng - ảo kiến, ảo tưởng, mật khải, cảm giác hư huyễn – mà người tọa thiền hay trải qua ở một giai đoạn đặc biệt trong khi ngồi. Ma là “ác độc,” cảnh là “thế giới đối tượng.” Do đó ma...

NHÂN VÀ QUẢ LÀ MỘT - BA TRỤ THIỀN - PHILIP KAPLEAU

nhân và quả là một - ba trụ thiền - philip kapleau

Trong Chánh Pháp Nhãn Tạng, Thiền sư Đạo Nguyên cũng tuyên bố rằng: “Sự tọa thiền dù là người mới bắt đầu, cũng thể hiện toàn thể Yếu tánh của mình”.

HỌC VIÊN I - BA TRỤ THIỀN - PHILIP KAPLEAU (1912 - 2004)

học viên i - ba trụ thiền - philip kapleau (1912 - 2004)

Con đường đi đến Tri thức như thế là qua tọa thiền. Như anh biết, có nhiều cách thực hành. Đếm hơi thở, theo dõi hơi thở, và chỉ quán đả tọa. Chỉ bằng những cách tu luyện này người ta mới đi đến ngộ được, nhưng cách nhanh...

BA MỤC TIÊU CỦA TỌA THIỀN - BA TRỤ THIỀN – PHILIP KAPLEAU

ba mục tiêu của tọa thiền - ba trụ thiền – philip kapleau

Một người đã phát triển định lực không còn nô lệ vào các đam mê của mình. Luôn luôn làm chủ cả chính mình lẫn các hoàn cảnh đời mình, người ấy hành động với sự tự do và bình tĩnh hoàn toàn. Nhờ định lực, người ta cũng có...