• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Philip Kapleau
BA MỤC TIÊU CỦA TỌA THIỀN
405
Một người đã phát triển định lực không còn nô lệ vào các đam mê của mình. Luôn luôn làm chủ cả chính mình lẫn...