• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Quốc Sư Đại Đăng
BÌNH CHÚ CHỮ VIẾT TRONG NGỮ LỤC CỦA ĐẠI ĐĂNG
242
“Chánh pháp nhãn tạng của Như Lai hiện diện tròn đầy tại đây và bây giờ. Thả ra thì gạch ngói cũng tỏa sáng;...