• Tác Giả
  • Đời Sống Tâm Linh
  • Quốc Sư Đại Đăng
BÌNH CHÚ CHỮ VIẾT TRONG NGỮ LỤC CỦA ĐẠI ĐĂNG
1,872
“Chánh pháp nhãn tạng của Như Lai hiện diện tròn đầy tại...