• Tác Giả
  • Đời Sống Xã Hội
  • Roberto Assagioli
TÍNH TÂM LINH Ở THẾ KỶ XX
185
Tâm linh tự bản thân nó là Tính hiện thực tối cao dưới dạng siêu việt, tức là tuyệt đối, của nó, không có một...