• Tác Giả
  • Tuổi trẻ
  • Rosie Nguyễn
TUỔI TRẺ ĐÃ QUA KHÔNG TRỞ LẠI BAO GIỜ
232
"Không phải lúc nào ta cũng có thể xây dựng tương lai cho tuổi...